מדיניותביטול עסקה והחזרת מוצרים של קליאו

מדיניות זו מהווה חלק מתקנון האתר ותנאיו.

פורסם ביום: 1 באוקטובר 2018

 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים ייעשו בכפוף ובהתאם לאמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 ובהתאם לתקנות מכח החוק.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי העסק יאפשר את ביטול העסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר באמצעות הודעה בכתב בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים אצל הלקוח, כשהמוצרים במצב תקין ובאריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם שימוש.
 3. עבור מוצרים שהוחזרו בהתאם לסעיפים 29 ו –30 לעיל, יינתן זיכוי כספי במלוא גובה החיוב עבור המוצרים וללא תשלום דמי ביטול כלל! (למעט תשלומים על משלוחים ככל שיהיו).
 4. הזיכוי יינתן אך ורק לכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה והוא יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד).
 5. שליחת מוצר מוחזר אל העסק תהיה באחריותו ועל חשבונו של הלקוח לכתובת המעודכנת בתקנון זה.
 6. יובהר, כי דמי המשלוח לא ייכללו בעסקה ואינם חלק מן העסקה או המוצר הנרכש, כל גביה של דמי משלוח הנה בדרך של העברת סכום דמי המשלוח מן הקונה לגוף השילוח בלבד, ולכן, בכל מקרה של ביטול עסקה לא יוחזרו דמי המשלוח, גם אם לא בוצע משלוח בפועל, והכל לפי תקנון גוף השילוח.
 7. ייתכן והעסק במקרים מסוימים, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ייתן הטבה בגובה דמי המשלוח לרוכשים מעל סכום מסוים ו/או בכל מקרה אחר, מובהר כי בכל מקרה כאמור, דמי המשלוח יחויבו ויחולו עליהם התנאים המנויים בסעיף 34 לעיל.
 8. בעת קבלת המוצר המוחזר במחסני/משרדי העסק תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.
 9. העסק יהא רשאי לבטל עסקה, כולה או חלקה:
  • במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
  • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
  • אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או מצג שוא של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו.
  • אם יתברר לעסק ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
  • בכל מקרה, בטרם שהמוצר נשלח אל הלקוח ובכפוף לזיכוי מלא ככל שבוצע חיוב.
 10. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
 11. במידה והלקוח קיבל מוצר כלשהו במתנה ברכישת מוצר אחר באתר, במידה והמוצר יוחזר, על הלקוח להחזיר גם את המתנה, כשהיא באריזה מקורית ולא נעשה בה שימוש, או לחלופין במידה ותנאים אלה אינם מתמלאים, ישלם הלקוח את שוויה של המתנה. לא ניתן להחליף מתנה.